Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ZorganizowanyLogopeda.pl

§ 1 Informacje ogólne

Sklep internetowy ZorganizowanyLogopeda.pl (dalej: „Sklep internetowy”) działający pod adresem sklep.zorganizowanylogopeda.pl (dalej: „strona internetowa Sklepu internetowego”) prowadzony jest przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. (zwana dalej „STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.”) z siedzibą w Bochni, przy ul. Św. Leonarda 22/2, 32-700 Bochnia, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. Krakowa w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813156, REGON: 384828891, NIP: 8681976136, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, opłaconym w całości, adres e-mail: biuro@studiologograf.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów i/lub Użytkowników ze Sklepu internetowego.

Główne cechy świadczeń z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i inne wymaganych przepisami prawa informacje udostępniane są na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Porozumiewanie się w ramach Sklepu internetowego następuje z użyciem następujących sposobów: strony internetowej Sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów elektronicznych, telefonicznie, pisemnie.

Dane adresowe i numerów telefonicznych Sklepu internetowego wskazane są na stronie internetowej Sklepu internetowego (zakładka: Kontakt).

Regulamin udostępniony jest Klientom i/lub Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej sklep.zorganizowanylogopeda.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i/lub Użytkownik.

§ 2 Definicje

Użytkownik – oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego.

Klient - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który posiada w Sklepie internetowym Konto umożliwiające składanie zamówień, ale też oznacza osobę która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru lub Usług.

Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Konto - oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień po zalogowaniu się.

Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery należące do dostawcy systemu sklepu internetowego dla STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

ZorganizowanyLogopeda.pl - marka, pod którą STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. prowadzi działalność handlową za pośrednictwem Sklepu Internetowego ZorganizowanyLogopeda.pl.

§ 3 Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

Złożenie zamówienia jest możliwe z rejestracją Konta lub bez rejestracji konta:

 • bez rejestracji Konta: poprzez wykonanie wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym. Czynność wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru towaru (w przypadku Przedsiębiorców także firmę i numer NIP). Skuteczność tak złożonego zamówienia może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 • z rejestracją Konta: po podaniu wszystkich niezbędnych danych wymaganych podczas zakładania konta i po zalogowaniu się do niego.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych oraz wykonania kroków koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w punkcie powyżej.

Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O., a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

§ 4 Rejestracja, zasady dostępu do danych osobowych, cel zbierania danych

Wcześniejsza Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł złożyć zamówienie w Sklepie internetowym. 

W celu rejestracji Klient:

 • wypełnia w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego wszystkie wymagane pola, w tym ustanawia dla siebie hasło, 
 • składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia,
 • składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. poprzez akceptację funkcji „Zarejestruj się”.

Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Potwierdzenie nowego konta”). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywacje Konta.

Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.

W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.

Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do dostępu do nich (tym do uzyskania kopii danych;), sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wycofania w każdym czasie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych do organu nadzorczego. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami i prawami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu "Polityka Prywatności".

Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są na serwerach STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O., który jest administratorem danych osobowych. STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. stosuje środki techniczne i zabezpieczenia ochrony danych osobowych odpowiadające warunkom rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji, określone w §3 ust. 3 Regulaminu mogą być wykorzystywane przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. w celu zawarcia umów i realizacji zamówień, jak również do wewnętrznych celów STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. dotyczących ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym, w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. informacji handlowych dotyczących ich ofert, promocji i konkursów.

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.

Klientom/Użytkownikom Sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Wykorzystywanie plików Cookies

W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również w innych podobnych technologiach stosowanych w ramach Sklepu internetowego, w tym aplikacjach mobilnych.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego oraz innych aplikacji jest STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. z siedzibą w Bochni.
STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:

 • Dostosowania zawartości Sklepu internetowego oraz innych aplikacji do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.
 • Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.
 • Przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).

Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.

Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

Korzystanie z Internetu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami polegającymi na różnych formach ingerencji osób trzecich. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów teleinformatycznych zalicza się zwłaszcza: możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji przekazywanej drogą elektroniczną; wirusy komputerowe – oprogramowanie infekujące pliki; tzw. robaki internetowe (worm), czyli szkodliwe oprogramowanie z możliwością samopowielania danych; oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w Internecie; tzw. phishing (łowienie haseł) poprzez łamanie zabezpieczeń; tzw. sniffing - polegający na wykorzystaniu programu przechwytującego dane; działanie nielegalnych urządzeń pozwalających na nieuprawniony dostęp do danych w tym wykonujących kryptoanalizę w celu złamania lub obejścia zabezpieczeń. Podstawowym warunkiem ograniczenia takich zagrożeń jest korzystanie przez Klienta/Użytkownika z oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz używania programów przeciwdziałających naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Użytkownika.

§ 6 Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dodatkowych

Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom w szczególności:

 • składanie zamówień na towary i usługi dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów na odległość
 • uzyskiwanie informacji o towarach oraz Usługach dostępnych w Sklepie internetowym.

Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika, które stanowi ofertę zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Informacja o Usługach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację o ogólnych warunkach Usług możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkownika ofert na stronie Dostawcy Usług.

Sugerowane ceny i inne należności do zapłaty przedstawione na stronie Sklepu internetowego zawierają należne podatki. Cena określa wyłącznie koszt nabycia towaru lub usługi. Dostawa towarów i wybrany sposób płatności podlega odrębnej opłacie, której wysokość uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy/płatności. Wszelkie należności objęte obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika/Klienta wskazywane są w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem i wymagają potwierdzenia przez Użytkownika/Klienta.

Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie internetowym są nowe, nieużywane i objęte są gwarancją Producenta (o ile Producent gwarancji udziela), której treść załączona jest każdorazowo do dostarczonego/odebranego osobiście towaru oraz jest udostępniona na kartach produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sklep internetowy obowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad.

§ 7 Zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług

Zamawiania towarów i usług przedstawionych na stronie internetowej Sklepu internetowego dokonywane są z obowiązkiem zapłaty (w związku z tym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru/ów, kosztów ich zakupu, kosztów zamawianych usług i parametry techniczne). Klient/Użytkownik wybiera dany/e towar/y lub usługę/i przedstawiony/e na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu wyboru towaru/usługi Klient/Użytkownik klika w funkcję „Dodaj do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów lub usług. Usuwanie towaru/ów lub usług z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję usuń „znaczek x” w koszyku.

Po zakończeniu wyboru towaru/ów lub usług (w tym sposobu dostawy i formy płatności) oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Użytkownik klika w funkcję „Zamów i Zapłać” co oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, co powoduje otrzymanie przez Sklep internetowy wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu. Realizacja zamówień przez Sklep internetowy wymaga potwierdzenia obowiązku zapłaty przez nabywcę towaru oraz chęci skorzystania z Usługi komplementarnej. Klient w momencie składania zamówienia dokonuje wyboru, czy danego zakupu dokonuje jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument w rozumieniu art. 221 k.c.), czy też dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w §4 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Zamów i Zapłać” kończy etap składania zamówienia.

Klient, który składa zamówienie bez uprzedniej rejestracji jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnić wszystkie pola wymagane do zawarcia i wykonania umowy. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.

W przypadku braku towaru, na który Użytkownik złożył zamówienie, STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. informuje o tym fakcie Użytkownika przesyłając mu e-mailem komunikat lub wyświetla na stronie Sklepu Internetowego - podczas składania przez Użytkownika zamówienia - komunikat skierowany bezpośrednio do Użytkownika informujący, że STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. nie może potwierdzić realizacji zamówienia zawartego w ofercie zakupu, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dostawę towaru albo odsyła Użytkownika do złożenia nowej oferty zakupu na stronie Sklepu internetowego. W takiej sytuacji Użytkownik może zrezygnować z zamówienia informując o tym STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O., wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę towaru lub złożyć nowe zamówienie na inny towar.

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. sprawdza stan magazynowy. Jeśli towar o wybranej przez Użytkownika specyfikacji technicznej i cenie jest dostępny, STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat – „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia” - przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, jego cenę wraz z opłatami dodatkowymi (w szczególności kosztami przesyłki), wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób dostawy. Po otrzymaniu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny:

 • w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisów płatności internetowej, Użytkownik dokonuje płatności. Po otrzymaniu przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. płatności realizowana jest dostawa towaru,
 • w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności „przy odbiorze”, wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie.

Klient, który składa zamówienie na Usługę, przekierowywany jest na stronę Dostawcy Usług i jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie oraz wypełnić wszystkie wymagane pola.

Dostawca usług weryfikuje złożony wniosek o zawarcie umowy na Usługę. Jeśli decyzja o możliwości skorzystania z Usługi wybranej przez Użytkownika jest pozytywna, Dostawca Usług informuje o tym Użytkownika – przyjmując złożoną ofertę, przesyłając ogólne warunki Usług, ich cenę, wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób potwierdzenia zawartej umowy. W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży Usług.

Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. a Użytkownikiem/Klientem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. wystawia faktury VAT oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność i integralność dokumentu.

Dokumentem sprzedaży Usługi jest formularz umowy uzupełniony o dane wskazane podczas weryfikacji wniosku lub potwierdzenie dokonania.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży do obowiązków Konsumenta należy odbiór towaru oraz dokonanie zapłaty ceny określonej w potwierdzeniu zawarcia umowy.

W przypadku, gdy Konsument zawiera z STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. umowę:

 • o świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. informuje, że:
  • I) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • II) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, jednakże w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, koszty spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta. Sposób ustalenia tych kosztów określa §9 ust. 1 pkt 3) Regulaminu. Informacje o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania określa §9 ust. 1 - 8 Regulaminu. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składane jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o powyższych skutkach odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższego żądania;
 • o świadczenie usług, które zostaną wykonywanie w pełni przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O., STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. informuje, że:
  • I) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na wykonanie usługi w pełni;
  • II) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy po spełnieniu świadczenia przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.. Zgoda na wykonanie usługi w pełni składana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody;
 • o dostarczenia treści cyfrowych (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, m. in. pliki danych audiowizualnych, oprogramowanie, gry, aplikacje), które nie są zapisane na nośniki materialnym, STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. informuje, że:
  • I) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia (dostarczenia treści cyfrowej) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy informując jednocześnie, że wiąże się to z utratą prawa do odstąpienia od takiej umowy;
  • II) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy jeśli wyraził powyższą zgodę i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy: iii) po zawarciu umowy STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. dostarcza Konsumentowi potwierdzenie jej zawarcia wraz z informacją o udzieleniu przez Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia. Zgoda na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody.

§ 8 Statusy zamówień, formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

Statusy zamówień to szczegółowe informacje dla Użytkownika o zamówieniu przesyłane przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. w wiadomościach e-mail, o następujących statusach:

 • nowe
 • zamówienie skompletowane - oczekiwanie na płatność
 • zamówiony produkt elektroniczny gotowy do pobrania
 • przesyłka wysłana
 • zamówienie odrzucone - brak płatności

Formy dostawy towaru

 • przesyłka kurierska wybranym przez Klienta/Użytkownika przewoźnikiem (spośród przewoźników proponowanych przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. na stronie Sklepu
 • wysyłka a) na adres stacjonarny wskazany przez Klienta/Użytkownika; b) do Paczkomatu Inpost;

Ograniczenia dotyczące dostaw

Dostawy realizowane są na terenie Polski, w godzinach pracy przewoźnika w danym regionie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). 

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. zastrzega, iż faktycznie realizowane formy dostawy mogą się różnić od tych aktualnie dostępnych w Sklepie internetowym.

Akceptowane przez Sklep internetowy sposoby płatności (określone są także na stronie internetowej Sklepu internetowego - zakładka: Formy płatności):

 • za pobraniem,
 • przelew na konto bankowe STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.
 • płatności internetowe obsługiwane przez serwisy płatności internetowej.

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. zastrzega, iż aktualne formy płatności mogą się różnić od tych aktualnie dostępnych w Sklepie internetowym.

Koszty dostawy towaru/płatności wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego podczas składania zamówienia przez Użytkownika/Klienta, po wybraniu formy odbioru towaru i sposobu płatności.

Termin zapłaty
Użytkownik/Klient może dokonać płatności po prawidłowo złożonym zamówieniu z obowiązkiem zapłaty przechodząc do następnego etapu, który następuje po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Użytkownik/Klient może dokonać płatności najpóźniej w dacie odbioru towaru.

Zapłata za zakupione towary lub usługi powinna nastąpić w jednej z form wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego według wyboru nabywcy towaru lub usługi. Niewykonanie obowiązku zapłaty może spowodować wstrzymanie realizacji zamówienia, za wyjątkiem gdy Użytkownik dokona wyboru sposobu płatności „przy odbiorze”.

Termin dostawy
Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną formą dostawy towaru. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 5 dni (termin zależny jest od dostępności towarów w magazynie, oraz indywidualnej konfiguracji sprzętu). W przypadku wybrania przez Użytkownika/Klienta jako sposobu płatności przelewu bankowego lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności internetowych lub płatności ratalnej z udziałem Dostawcy usług - czas dostawy towaru liczony jest od momentu zaksięgowania przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. wpłaty.

W sytuacjach wyjątkowych lub w odniesieniu do produktów sprowadzanych na zamówienie, termin dostawy towaru/ów może przekraczać 5 dni, STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. poinformuje o tym fakcie Użytkownika/Klienta w trakcie składania zamówienia lub e-mailem albo telefonicznie, umożliwiając Użytkownikowi dokonanie wyboru - odstąpienie od umowy sprzedaży lub oczekiwanie na wydłużony termin dostawy towaru/ów.

Odbiór towarów
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów sugerujemy aby przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik/Klient sprawdził jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia proponujemy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzenie z udziałem kuriera odpowiedniego protokołu (zalecamy również wykonanie zdjęć uszkodzeń) oraz poinformować o tym fakcie STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. za pomocą dostępnych środków komunikacji załączając wykonane fotografie.

§ 9 Prawo Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Klient, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi – od dnia jej zawarcia.

Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem na adres STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 22/2, 32-700 Bochnia. Z dopiskiem „Zwrot ZorganizowanyLogopeda.pl”. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie. Zwrot świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Klient ponosi również koszty opłat dodatkowych lub innych koszty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawie o prawach konsumenta (m.in. koszty przygotowania i spakowania towaru, koszty nadania przesyłki do Sprzedawcy, koszty odprawy celnej – w przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy z państwa spoza Unii Europejskiej).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:

 • od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń klienta albo
 • od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń przedsiębiorcy związanych z jego działalnością.

W przypadku rozpoczętego za zgodą klienta świadczenia Usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, Dostawca usług może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za Usługę rzeczywiście wykonaną.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku gdy:

 • świadczenia Usług rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827);
 • umowa dotyczy udostępnienia nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umowa dotyczy świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone na przykład przygotowanie dedykowanej usługi lub produktu na zlecenie Klienta.

§ 10 Procedura reklamacji towaru

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym przez Konsumentów. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą pisemną na adres korespondencyjny STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O., za pomocą internetowego formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis. Reklamowany towar należy dostarczyć do serwisu STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. pod adresem STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. z dopiskiem „SERWIS - ZorganizowanyLogopeda.pl”, ul. Św. Leonarda 22/2, 32-700 Bochnia.

Zgłoszeń reklamacyjnych należy dokonywać korzystając z danych zawartych w zakładce kontakt. Wskazane jest przesłanie przez Klienta opisu występującej wady, fotografii reklamowanego towaru, jeśli były wykonane (pozwoli to nam na sprawniejsze rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji), oraz określenie podstawy zgłoszenia reklamacyjnego. 

Strony wyłączają odpowiedzialność STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), przy sprzedaży do Klientów będących przedsiębiorcami, z wyjątkiem przypadków, gdy STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. udziela wyraźnie rękojmi na określone produkty.

Serwis ZorganizowanyLogopeda.pl przyjmuje reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym posiadające wady, które Klienci chcą zareklamować w ramach gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru, pośrednicząc tym samym w przekazywaniu towaru do autoryzowanych serwisów gwarantów oraz po naprawie, z serwisu do Klienta.

W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do Serwisu ZorganizowanyLogopeda.pl wraz z dowodem zakupu. W przypadku ich braku złożenie reklamacji jest możliwe, o ile zakup towaru zostanie potwierdzony przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.Wskazane jest załączenie przez Klienta opisu występującej wady. Klient określa ponadto swoje żądanie.

Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria, które mają wpływ na jego funkcjonalność lub mogące stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja).

Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepu internetowego prosimy kierować pod adres lub pod adres biuro(at)studiologograf.pl. Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: +48 693 860 201

§ 11 Postanowienia końcowe

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.zorganizowanylogopeda.pl

Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.


Data opublikowania regulaminu 02.01.2020 r. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w Sklepie internetowym po dacie opublikowania regulaminu.

Lista załączników do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 — Polityka prywatności;
 • Załącznik nr 2 — Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1:
Polityka prywatności.

Informacje ogólne
Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w sklepie internetowym ZorganizowanyLogopeda.pl, należącego do STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.

Administratorem Twoich danych osobowych jest STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. z siedzibą w Bochni przy ul. Św. Leonarda 22/2, 32-700 Bochnia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: biuro@studiologograf.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. , Bochnia, ul. Św. Leonarda 22/2, 32-700 Bochnia.

Skąd mamy Twoje dane
Podane dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, poprzez wyrażone zgody, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w Sklepie internetowym ZorganizowanyLogopeda.pl.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom należącym do STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. oraz podmiotom z nią współpracujących wyłącznie w celu dla których sami je wykorzystujemy, a ponadto podmiotom współpracującym z nami, świadczącymi usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia towarów); wspierające nas w realizacji usług, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe; realizujące na nasze zlecenie kampanie marketingowe, świadczące dla nas usługi teleinformatyczne; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w Sklepie Internetowym ZorganizowanyLogopeda.pl, tym w celu realizacji umów sprzedaży.

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z ze Sklepu internetowego ZorganizowanyLogopeda.pl;
b) zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
c) obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub gwarancji) przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
d) obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe Skype, GG oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);
e) przekazywania Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni) – w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. którym jest:

a) monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie internetowym ZorganizowanyLogopeda.pl
b) optymalizacji funkcji strony na podstawie przeglądanej przez Ciebie treści.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z Panelu Użytkownika.

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas korzystania z konta założone w Sklepie internetowym ZorganizowanyLogopeda.pl, a po usunięciu konta w celach:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy maksymalnie przez okres 10 lat,
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
d) statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia. W zakresie organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w, tym w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym ZorganizowanyLogopeda.pl.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu internetowego ZorganizowanyLogopeda.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. w zakresie przetwarzanych danych?
Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • A w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy), a także możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. jako administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Informacja o plikach cookies.
Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. SA używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O. SA również do celów:

 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,
 • prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,


Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.

Załącznik nr 2

 

Wzór formularza odstąpienie od umowy

 

Adresat:

Studio Logograf Sp. z o.o.
ul. św. Leonarda 22/2,
32-700 Bochnia,

 

Ja(.......imię i nazwisko..............) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następujących rzeczy

(...........wymienić zakupione pozycje....................

1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................)

Data odbioru towaru: ............................
Za pośrednictwem jakiego dostawcy otrzymałam / otrzymałem przesyłkę: Poczta Polska / InPost / Kurier
Imię i nazwisko klienta ..............................
Adres klienta ..................................

Konto na które zwrócić pieniądze za zakupiony towar ............(proszę podać numer konta).........................
Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Bieżąca data: ........................

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl